Yên Bái: Kiểm soát chặt chẽ hoạt động công vụ nhằm loại bỏ phát sinh tiêu cực, tham nhũng

Chủ Nhật, 25/08/2019, 07:22 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
    Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh phòng, chống các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; kiểm soát chặt chẽ hoạt động công vụ nhằm loại bỏ điều kiện, cơ hội phát sinh tiêu cực, tham nhũng.
 
Cán bộ xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân
Cán bộ xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân
    Nội dung chủ yếu đó là: Nâng cao nhận thức của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức đối với các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, về “tham nhũng vặt”; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng và các hành vi “tham nhũng vặt”; chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ và giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.
 
    Rà soát, xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nhất là các quy trình, trình tự giải quyết công việc trên các lĩnh vực nhằm ngăn ngừa nhũng nhiễu, tiêu cực; thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước.
 
    Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý các hành vi “tham nhũng vặt” trên các lĩnh vực; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; kiểm soát chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.
 
    UBND tỉnh yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Thực hiện đúng quy định về tiếp công dân; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định; công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử và trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức.
 
    Công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi “tham nhũng vặt”; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định; thực hiện định kỳ báo cáo theo quy định về công tác phòng, chống tham nhũng.
                                                                                                  Thanh Hiếu
.