Vĩnh Phúc: Chú trọng thực hiện công khai, minh bạch nhằm phòng ngừa tham nhũng

Thứ Năm, 15/08/2019, 15:55 [GMT+7]
    Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh chú trọng thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đúng quy định của Luật phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; các lĩnh vực thực hiện công khai, minh bạch như: Công khai tài chính - ngân sách, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các công trình dự án đầu tư, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, các thủ tục hành chính, công tác tổ chức cán bộ… Hình thức công khai như: Thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử; công bố tại các cuộc họp, hội nghị cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị; thông báo bằng văn bản đến các phòng ban.
 
Một Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Một Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
    Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn, định mức trong quản lý, điều hành hoạt động của từng cơ quan, đơn vị đồng thời tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước… các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã chủ động xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn…
 
    Các sở, ngành, địa phương đều niêm yết quy định, chế độ làm việc và đặt hòm thư góp ý tại trụ sở để tiếp nhận các ý kiến phản ánh, tham gia, góp ý trong việc cải cách các thủ tục hành chính, thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp xúc giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; các đơn vị, địa phương đã thể chế hóa và thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công sở phù hợp với đặc thù từng ngành, nghề, lĩnh vực.
 
    Các quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu được các sở, ngành, đoàn thể và địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị luôn gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Trong tháng, không có trường hợp người đứng đầu cơ quan, đơn vị nào bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.
 
    Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện có hiệu quả thông qua hoạt động của Trung tâm hành chính công của tỉnh. 9/9 huyện, thành phố thành lập Trung tâm HCC cấp huyện và đưa vào hoạt động. UBND cấp xã vẫn tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận một cửa. Việc thực hiện phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản được triển khai thực hiện nghiêm túc. 100% CBCCVC, người lao động ở các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đều được trả lương qua tài khoản.
                                                                                    Thanh Hiếu 
.