Nghệ An: Những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Ba, 20/08/2019, 17:04 [GMT+7]
    Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt, phổ biến Chỉ thị đến các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng và chính quyền huyện, thành, thị đã tổ chức tuyên truyền nội dung Chỉ thị bằng nhiều hình thức: Sao gửi tài liệu, thông qua các hội nghị, bồi dưỡng nghiệp vụ của các ban, ngành, đơn vị và các tổ chức. Qua 5 năm, các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được trên 1.400 hội nghị và lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó có lồng ghép đưa các nội dung phổ biến, tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản cho 142.800 lượt cán bộ, đảng viên tham gia.
 
Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại huyện Diễn Châu
Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại huyện Diễn Châu
    Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính tự giác, trung thực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc kê khai tài sản; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.
 
    Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã ban hành 42 công văn, 16 quy định, 28 báo cáo, 18 quyết định để chỉ đạo và thực hiện công tác kê khai, kiểm soát kê khai tài sản. Một số huyện thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện: Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Nam Đàn, thành phố Vinh... Hàng năm số người thuộc diện kê khai đã tiến hành kê khai tài sản đạt gần 100%; việc thực hiện công khai bản kê khai, giải trình việc kê khai, kết quả kiểm tra, xác minh tài sản cũng được thực hiện nghiêm túc bằng hình thức niêm yết hoặc công bố tại các cuộc họp... Vì vậy, tỉnh Nghệ An không có trường hợp bị xử lý vi phạm quy định về minh bạch tài sản.
 
    Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo; đồng thời lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh chỉ đạo Ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện kê khai tài sản vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 1946-QĐ/TU về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng Quy định số 149-QĐ/UBKTTU về thẩm định công tác cán bộ, trong đó nội dung thẩm định bản kê khai tài sản khi thực hiện quy trình cán bộ; việc kiểm tra, thanh tra, giám sát về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản đã góp phần ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi tham nhũng.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thực hiện chủ trương nhập dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cập nhật bản kê khai tài sản và thu nhập vào hệ thống dữ liệu. Do đó, việc quản lý hệ thống bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức được tiến hành chặt chẽ, khoa học, hồ sơ được lưu trữ đúng quy định.
 
    Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW, thời gian tới, Tỉnh ta đã đưa ra các giải pháp cụ thể như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 33-CT/TW; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản thi hành về nội dung kê khai, công khai tài sản; trong đó đề cao trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản. Hàng năm, lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW và các quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập; thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập bằng hình thức niêm yết hoặc công bố tại các cuộc họp để nâng cao tính trung thực của  người thuộc diện kê khai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kê khai; đưa công tác kê khai, minh bạch tài sản, thực hiện theo phân cấp quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành nhất là tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản; xem việc thực hiện kê khai minh bạch tài sản thu nhập là một trong những  tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu.
Lê Thị Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.