Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang tham mưu xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng

Thứ Sáu, 16/08/2019, 07:13 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2019; Hội nghị sơ kết công tác cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2019; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 02 báo cáo, 03 công văn; tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy sơ kết các Chỉ thị của Trung ương về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang làm việc tại xã Giàng Chu Phì
Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang làm việc tại xã Giàng Chu Phì
    Tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, đường lối giải quyết một số vụ việc, vụ án diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo. Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; các vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý.
 
    Hướng dẫn các cơ quan nội chính tỉnh, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
    Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng tại Đảng bộ huyện Quang Bình.
 
    Xây dựng kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 09-05-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Ban Thường vụ Thành ủy Hà Giang.
 
    Ban hành thông báo kết quả kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Xín Mần lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình số 16-CTr/TU ngày 13-6-2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực nội chính nêu trong báo cáo chính trị đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
    Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội thảo khoa học với chủ đề "Hà Giang 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"; phối hợp Ban Tổ chức tỉnh ủy báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
                                                                                         Lê Hiếu
.