Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế: Bồi dưỡng nghiệp vụ về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Thứ Sáu, 03/09/2021, 05:57 [GMT+7]
    Nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã xây dựng kế hoạch và mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị cho gần 400 cán bộ lãnh đạo và chủ chốt cấp huyện, cấp xã tại 6 huyện, Thị xã, Thành phố Huế tham gia.
 
Quang cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ
Quang cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ tại huyện Quảng Điền - Thừa Thiên - Huế
    Có thể nói trong thời gian qua, việc tổ chức thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của các cấp ủy đảng, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm theo quy định, thông qua công tác tiếp dân đã chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc phát sinh, nhờ vậy đã kiềm chế được các điểm nóng trên địa bàn và kịp thời phát hiện để chấn chỉnh những việc làm sai trái của cán bộ, cơ quan cấp dưới; hướng dẫn công dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, việc thực hiện nhiệm vụ này ở một số cấp ủy đảng, địa phương vẫn còn hạn chế, có đơn vị còn lúng túng, tổ chức chưa đảm bảo theo quy định, nhất là việc lựa chọn địa điểm, thời gian và phương pháp tổ chức tiếp dân, đối thoại với dân. 
 
    Việc tổ chức các lớp tập huấn của Ban Nội chính Tỉnh ủy nhằm kịp thời hướng dẫn, trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn và quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; các lớp tập huấn đã cung cấp cho cán bộ lãnh đạo, chủ chốt ở cơ sở về nhận thức, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định và có hiệu quả, trong đó chú trọng đến nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, từ đó, giúp cho cơ sở tổ chức việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng được nâng cao, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình trong quá trình tổ chức thực hiện.
Phan Viết Giảng 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế)
.