Tiền Giang: Nâng cao công tác phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Bảy, 28/08/2021, 07:06 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định quy phạm pháp luật số 33/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người.
 
    Theo Quy chế, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người ở xã, phường, thị trấn được quy định như sau:
 
    Khi phát sinh việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người tại UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã), Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp và xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân của UBND cấp xã theo quy định tại Điều 30 Luật Tiếp công dân năm 2013; Chỉ đạo Công an cấp xã giữ gìn trật tự công cộng nơi có người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người; Thuyết phục, hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật; Nhận đơn và thụ lý để giải quyết theo quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, nếu nội dung đơn không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn công dân đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết. 
 
Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang tiếp công dân định kỳ
Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang tiếp công dân định kỳ
    Khi phát sinh việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người tại các cơ quan thuộc huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện), Thủ trưởng cơ quan nơi có người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người có trách nhiệm tiếp và xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân theo quy định tại Điều 30 Luật Tiếp công dân năm 2013. Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người tại Trụ sở UBND cấp huyện hoặc Trụ sở Tiếp công dân cấp huyện, Trưởng Ban Tiếp công dân cấp huyện có trách nhiệm: Chủ trì hoặc tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân cấp huyện theo quy định tại Điều 30 Luật Tiếp công dân năm 2013...
 
    Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người tại các cơ quan cấp tỉnh, Thủ trưởng cơ quan nơi có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người có trách nhiệm tiếp và xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân theo quy định tại Điều 30 Luật Tiếp công dân năm 2013.
 
    Khi phát sinh việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người tại Trụ sở UBND tỉnh hoặc Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm: Chủ trì hoặc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân theo quy định tại Điều 30 Luật Tiếp công dân năm 2013. Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện nơi xảy ra vụ, việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người tham gia hoặc cử người có thẩm quyền tham gia tiếp đại diện của những người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh...
 
    Quy chế cũng quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xử lý tình huống công dân của tỉnh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người tại các cơ quan Trung ương ở Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
    Quy chế này áp dụng đối với các trường hợp: Công dân tỉnh Tiền Giang khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người trên địa bàn tỉnh, tại các cơ quan Trung ương ở Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Công dân tỉnh khác khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
                                                                               Hương Giang
.