Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Kết quả công tác tháng 7

Thứ Ba, 24/08/2021, 07:17 [GMT+7]
    Tháng 7/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo kế hoạch đã đề ra và đạt được một số kết quả như sau; báo cáo số 80-BC/TU ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Thông báo số 01-TB/BCĐTW của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; báo cáo số 81-BC/TU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; dự thảo Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; dự thảo Kế hoạch triển khai Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; dự thảo báo cáo 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Luật sư; dự thảo Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Hưng Nguyên; phối hợp với thanh tra tỉnh trong việc xử lý một số sai phạm; tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về việc xử lý kiến nghị một số vụ việc vụ án.
 
Quang cảnh Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 7/2021 Tỉnh ủy Nghệ An (Nguồn BNCTU Nghệ An)
Quang cảnh Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 7/2021 Tỉnh ủy Nghệ An (Nguồn BNCTU Nghệ An)
    Công tác tiếp công dân được duy trì, đã tiếp 14 lượt công dân, tiếp nhận 111 đơn (trong đó, 93 đơn do Thường trực Tỉnh ủy chuyển, 18 đơn tiếp nhận tại Ban Nội chính Tỉnh ủy). Kết quả đã chuyển 06 đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để xử lý, giải quyết 06 đơn; hướng dẫn, trả lời công dân 17 đơn; xếp lưu 88 đơn.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đôn đốc giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; nắm tình hình, xác minh một số thông tin báo chí phản ánh. Cho ý kiến về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Thẩm định một số văn bản liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 
Duy Anh
.