Hòa Bình: Ban hành Kế hoạch quán triệt, triển khai, thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư

Thứ Hai, 30/08/2021, 06:46 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 29/7/2021 về việc quán triệt, triển khai, thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 
 
    Kế hoạch yêu cầu việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW được tiến hành đồng bộ, toàn diện trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả, kế hoạch tập trung các nội dung sau: 
 
    Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, địa phương, đơn vị trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Luôn gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phòng, ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm minh các vụ việc tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị mình. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, xử lý nghiêm người đứng đầu không chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc phát hiện, xử lý tham nhũng, có hành vi bao che, ngăn chặn việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; xử lý cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. 
 
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình phát biểu tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2021 (ảnh nguồn baohoabinh.com.vn)
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình phát biểu tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2021
    Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tram giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm. Đồng thời, kiến nghị khởi tố kịp thời khi phát hiện tham nhũng; xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị; hiệu quả giám sát của HĐND, MTTQ, các đoàn thể trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; chấn chỉnh xử lý kịp thời, nghiêm minh vi phạm trong thực thi nhiệm vụ. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành án nếu phát hiện dấu hiệu phạm tội phải kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo pháp luật, không chờ kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án. Trường hợp phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy các cấp quản lý thì cáo cáo ngay Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên để kịp thời chỉ đạo xử lý. 
 
    Đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, sai phạm kinh tế nghiệm trọng, phức tạp, với quan điểm “tích cực, khẩn trương, làm rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố, điều tra và đã kết luận có tội phải truy tố, xét xử”. Tập trung xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ án đã khởi tố, điều tra. Chấn chỉnh công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng; kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên, tạm giữ tài sản, phong tỏa tài khoản và xử lý tài sản tham nhũng ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 
 
    Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phát hiện và xử lý tham nhũng; chủ động cung cấp thông tin, công khai kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Có cơ chế bảo vệ, khen thưởng xứng đáng người tích cực đấu tranh, tố cáo hành vi tham nhũng tiêu cực; xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng, tiêu cực để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác, chống phá Đảng, nhà nước và chế độ. Tăng cường phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan Nội chính và cơ quan thực thi pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng. Củng cố kiện toàn bộ máy, tăng cường giáo dục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện xử lý tham nhũng; có cơ chế khuyến khích, thu hút những cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết và trách nhiệm, bản lĩnh về công tác tại các cơ quan này.
 
    Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai phổ biến, quán triệt và thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN những kết quả thực hiện kết luận theo quy định. Đồng thời tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.
Tạ Anh Hưng
.