Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp: Một số kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2021

Thứ Tư, 21/07/2021, 05:01 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp chủ trì, phối hợp cấp ủy, tổ chức đảng và các ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và cụ thể hóa, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; Tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
    Xây dựng Chương trình hành động thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 và chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2021.
 
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp (tháng 3/2021)
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp (tháng 3/2021)
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức thực hiện 01 cuộc kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc; thực hiện 01 cuộc giám sát về công tác cải cách tư pháp đối với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh; tham gia 01 đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 01 đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phân công cán bộ, công chức thường xuyên theo dõi, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của các cấp ủy, tổ chức đảng, kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý.
 
    Tham gia cùng các Ban đảng Tỉnh ủy thẩm định công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cán bộ ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; thẩm định 07 văn bản về công tác nội chính trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thẩm định 07 báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại kéo dài theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sau các buổi tiếp công dân; chủ trì với các ngành trao đổi, góp ý dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giai đoạn 2021-2025. 
 
    Chủ động thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy, cơ quan liên quan về thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham gia tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát và vận động thực hiện các chính sách, xử lý các vụ việc kéo dài khi triển khai thực hiện  công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2020, ban hành Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2021; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; tổ chức họp Ban Chỉ đạo quý I, quý II/2021; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tư pháp, cải cách tư pháp để kịp thời chấn chỉnh khi có sai sót, nhất là tiến độ giải quyết các loại án.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng; chủ động theo dõi, đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế xảy ra trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những kết luận, kiến nghị của các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đã đề xuất và đưa ra khỏi danh sách 02/03 vụ án diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo.
 
    Ban hành kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW, ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”.
Tuệ Minh
.