Hà Tĩnh: Nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí

Thứ Sáu, 16/07/2021, 07:28 [GMT+7]
    Xác định công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Một cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Một cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
    Để cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/9/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo; Quy định số 890-QĐi/TU, ngày 05/3/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 827-QĐ/TU, ngày 17/12/2018 về việc lấy phiếu đánh giá, nhận xét đối với cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại nơi cư trú và một số văn bản khác nhằm phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế làm việc, cơ chế, chính sách về quản lý quản lý kinh tế - xã hội nhằm hạn chế tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 32 văn bản gợi ý kiểm điểm đối với 25 lượt  tập thể cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, sở, ban, ngành theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 
 
    Từ 30/6/2016-31/3/2021, cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề 4.220 đảng viên; trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 34 đảng viên; Kiểm tra 4.474 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 40 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng 02 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát theo chuyên đề 2.875 đảng viên; trong đó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát 26 đảng viên; kiểm tra 779 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đóỦy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra84 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng 05 đảng viên; giải quyết tố cáo 187 đảng viên. Thanh tra các cấp đã thực hiện 642 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
    Nhìn chung, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có sự quan tâm đúng mức và triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; kịp thời ngăn ngừa, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân về công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước.
                                                                                          Mai Loan
.