Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Một số kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021

Thứ Ba, 13/07/2021, 06:17 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2021 Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành 37 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP); Tham mưu Tỉnh ủy tổng kết công tác CCTP năm 2020, thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Chương trình công tác CCTP năm 2021; văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh công tác CCTP trên địa bàn tỉnh Lào Cai; báo cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 25/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp; báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
    Ban hành kế hoạch thực hiện; hướng dẫn, đôn đốc, điều chỉnh chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025”; tích cực tuyên truyền Đề án 16 trên cổng thông tin của Ban Nội chính Tỉnh ủy tại địa chỉ http://bannoichinh.laocai.org.vn; phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục duy trì trang chuyên mục “Lào Cai phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và thực hiện phát hành 05 số đầu tiên tuyên truyền về Đề án 16, định kỳ tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, PCTN 01 số/tháng; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch và quy chế giải Báo chí với công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ nhất  năm 2021.
 
    Nghiên cứu, đổi mới trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và được Tỉnh ủy công nhận 02 nội dung đổi mới về lĩnh vực nội chính, gồm: “Tham mưu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư gửi đến Tỉnh ủy” và “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.
 
    Tham mưu giúp đồng chí Bí thư tiếp công dân theo Quy chế số 14-QC/TU ngày 26/9/2019; tham gia tiếp công dân, nắm tình hình tiếp dân 21 buổi/62 lượt/89 công dân; tiếp nhận 239 đơn, đã tham mưu xử lý 239/239 đơn (lưu đơn 139 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 100 đơn).
 
    Tổ chức 01 cuộc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và Quy định số 11-QĐi/TW của Trung ương và Quy chế số 17-QC/TU ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà, Si Ma Cai, Thị ủy Sa Pa, Bảo Yên; thực hiện nắm tình hình xử lý của các cơ quan, tổ chức liên quan đối với 02 công trình xây dựng trái phép tại xã Bản Cầm và xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; cử cán bộ tham gia 03 cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo kế hoạch.
 
    Phối hợp với UBKT Tỉnh ủy đề xuất Thường trực Tỉnh ủy bổ sung nội dung kiểm tra vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025; kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
    Ban hành Kế hoạch thi đua chuyên đề giai đoạn 2021 - 2025 “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.
 
    Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục triển khai  thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác nội chính, PCTN, CCTP; thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; làm tốt vai trò cơ quan thường trực Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025”; đôn đốc các tổ chức, đơn vị thực hiện các thông báo, kết luận, văn bản chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác nội chính, PCTN và CCTP. Tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn gửi đến Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đơn gửi đến Ban và theo quy định…
                               Nguyễn Thêu 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.