Quảng Bình: Kết quả qua 10 năm triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Tư, 14/07/2021, 06:07 [GMT+7]
    Trong 10 năm (từ năm 2010 đến năm 2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành 17 nghị quyết, 75 chỉ thị, 55 chương trình hành động, 152 kế hoạch, trên 300 báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng; riêng lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đã ban hành 09 chỉ thị.
 
    Các nghị quyết, chỉ thị được xây dựng và ban hành khoa học, chặt chẽ, đảm bảo quy trình, theo quy định của Ban Bí thư. Nội dung các nghị quyết, chỉ thị có tính khái quát cao, đáp ứng các yêu cầu cả về phương diện lý luận và thực tiễn; xác định rõ mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cụ thể và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở nội dung của các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, xác định rõ mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cụ thể và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội và sức mạnh của Nhân dân, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, nhất là việc nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng. Có thể kể đến, như: Kế hoạch “về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đã mang lại hiệu quả tích cực. Đến nay, đã sắp xếp, tổ chức lại cấp phòng thuộc tỉnh, cấp phòng thuộc chi cục và tương đương; tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và UBND cấp huyện, giảm được 37 đơn vị (khối chính quyền 33, khối Đảng 04); giảm 15 đầu mối bên trong trực thuộc các đơn vị sự nghiệp. Toàn tỉnh đã thực hiện tinh giảm 256 biên chế công chức, 1.592 biên chế sự nghiệp, 81 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68. Đã tiến hành thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo; rà soát sắp xếp cán bộ lãnh đạo, giảm số lượng cấp phó; tiến hành tổ chức rà soát bằng cấp (tự kê khai, báo cáo) đầy đủ, trung thực, đúng quy định. 
 
Hội nghị tập huấn công tác giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021 tại điểm cầu Quảng Bình
Hội nghị tập huấn công tác giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021 tại điểm cầu Quảng Bình
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở các lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý dự nguồn nhiệm kỳ 2020 - 2025 (tỉnh, huyện, xã) cho 319 cán bộ và lớp cán bộ tổ chức cho 130 cán bộ. Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 08/3/2017 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 15/6/2015 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”…
 
    Đặc biệt, trong thời gian qua, cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 11/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 21/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí góp phần ngăn chặn tệ nạn tham nhũng và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.
 
    Công tác sơ kết, tổng kết cũng được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng. Trong 10 năm, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành xây dựng 305 báo cáo sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận; cụ thể, như: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổng kết 10 năm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” … 
 
    Việc sơ kết, tổng kết tập trung đánh giá, phân tích, so sánh, làm rõ kết quả đạt được từ các chỉ tiêu, nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra; đại biểu tham dự các hội nghị phát biểu, thảo luận sôi nổi, chú trọng đánh giá những hạn chế và chỉ rõ những nguyên nhân trong quá trình phối hợp thực hiện, từ đó đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng việc thực hiện nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thời gian tới. 
 
    Có thể khẳng định rằng, việc triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong 10 năm qua đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học; đảm bảo yêu cầu về chất lượng, hiệu quả, đáp ứng tình hình thực tiễn; mang lại nhiều kết quả tích cực. Qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội và sức mạnh của Nhân dân, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Lê Hà Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.