Bắc Ninh: Tăng cường chỉ đạo công tác phòng ngừa tham nhũng

Thứ Ba, 20/07/2021, 16:04 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2020-2026; kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021; chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 550/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. 
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; cập nhật chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, các hội viên Hội Nhà báo, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo triển khai công tác thông tin, tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ 3.
 
Các đại biểu tại điểm cầu Tỉnh Bắc Ninh tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp do Ban Nội chính Trung ương tổ chức (tháng 4/2021)
Các đại biểu tại điểm cầu Tỉnh Bắc Ninh tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp do Ban Nội chính Trung ương tổ chức (tháng 4/2021)
    HĐND và UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai dự toán ngân sách Nhà nước, phân bổ vốn đầu tư công năm 2021; tiếp tục thực hiện công khai đấu thầu mua sắm công và xây dựng cơ bản theo Luật Đấu thầu; thực hiện cắt giảm kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác để bổ sung phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động, về thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của các sở, ngành, trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, mức bồi thường, hỗ trợ, tại định cư khi thu hồi đất tại địa phương, nơi được quy hoạch.
 
    Ban hành một số sửa đổi, bổ sung về định mức, tiêu chuẩn sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, của Sở Thông tin và Truyền thông, của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và một số đơn vị thuộc Tỉnh ủy Bắc Ninh. Các cơ quan đơn vị đã thực hiện cập nhật, sửa đổi, bổ sung các chế độ, định mức, tiêu chuẩn mới trong quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện nghiêm chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong sử dụng tài sản, vốn và ngân sách nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.
 
    Chú trọng chỉ đạo xây dựng mô hình chính quyền điện tử, đô thị thông minh, gắn với cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cải cách hành chính; chỉ đạo rà soát để cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, nhất là các đơn vị có nhiều thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh; phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 4 tại chỗ (gồm: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ) tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”, giai đoạn 2021-2022; chỉ đạo rà soát để tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 3, mức độ 4 tại cả 3 cấp, dịch vụ công chỉ tiếp nhận trên môi trường điện tử.
 
    UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 tránh chồng chéo. Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành thanh tra đã thực hiện 65 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 514 đơn vị, doanh nghiệp. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý về kinh tế 2 tỷ 423 triệu đồng và 360m2 đất; trong đó, thu hồi về ngân sách 924 triệu đồng và 360m2 đất, xử phạt vi phạm hành chính 1 tỷ 25 triệu đồng, kiến nghị khác 474 triệu đồng. UBND tỉnh thành lập 03 Tổ công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết những vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; thực hiện 03 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua đó đã kiến nghị xử lý về kinh tế 195,7 triệu đồng, yêu cầu khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm. Các cấp, các ngành tập trung giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế đơn, thư vượt cấp.
    
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết các vụ việc, vụ án về tham nhũng, kinh tế xảy ra trên địa bàn tỉnh. Cơ quan điều tra thụ lý 28 vụ/115 bị can liên quan đến tham nhũng, kinh tế (mới 06 vụ/22 bị can). Viện kiểm sát xử lý truy tố 10 vụ/49 bị can. Tòa án thu lý giải quyết 20 vụ/106 bị cáo (số mới 10 vụ/49 bị cáo), đã xét xử 06 vụ/13 bị cáo; đã thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế là 13 tỷ 420 triệu đồng.
Cù Tất Dũng
.