Phú Thọ: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 16/07/2021, 16:42 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tỉnh ủy Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan nội chính triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; tổ chức triển khai những nội dung công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; thực hiện thi đua chuyên đề “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025” do Ban Nội chính Trung ương phát động.
 
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vi Ngọc Khang, Cục phó Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ và 03 đồng phạm để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (tháng 1/2021)
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vi Ngọc Khang, Cục phó Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ và 03 đồng phạm để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (tháng 1/2021)
    Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý thu, chi ngân sách, về tiêu chẩn, chế độ, định mức, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định.
 
    Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện các quy định của tỉnh về chế độ, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy; thực hiện việc kê khai, công khai và kiểm soát tài sản, thu nhận lần đầu năm 2021…
 
    Ngành Thanh tra thực hiện 38 cuộc thanh tra hành chính tại 116 đơn vị, đã ban hành 28 kết luận thanh tra. Qua công tác thanh tra phát hiện tổng số tiền vi phạm hơn 2 tỷ 701 triệu đồng, đã thu hồi về ngân sách 1 tỷ 235 triệu đồng, kiến nghị khác 1 tỷ 466 triệu đồng; thực hiện 177 cuộc thanh tra chuyên ngành các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường, khoáng sản, an toàn giao thông, các hoạt động dịch vụ y tế, văn hóa.. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 155 tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền 6 tỷ 721 triệu đồng, thu hồi về ngân sách 25,6 triệu đồng, xử lý khác 6 tỷ 696 triệu đồng.
 
    Thực hiện 13 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở 18 đơn vị. Qua thanh tra, đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật, chấn chỉnh, uốn nắn đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm hoặc chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
 
    Từ đầu năm 2021 đến nay, Cơ quan điều tra đã thụ lý 08 vụ/15 bị can có liên quan tới tham nhũng, kinh tế (số mới 04 vụ/10 bị can), đã giải quyết 04 vụ/06 bị can, đang giải quyết 04 vụ/09 bị can. Viện kiểm sát nhân dân thụ lý 05 vụ/09 bị can (số mới 03 vụ/06 bị can). Tòa án nhân dân thụ lý 08 vụ/20 bị cáo (số mới 04 vụ/08 bị cáo), đã xét xử 06 vụ/14 bị cáo.
 
    Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, giáo dục Nhân viên và các hội viên trong tổ chức mình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giám sát việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Qua đó, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Cù Tất Dũng
.