Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Tư, 01/09/2021, 07:00 [GMT+7]
    Từ năm 2016 đến nay, Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm Kết luận số 10-KL/TW Kết luận số 10 KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; tập trung chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các Văn bản quy phạm pháp luật trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn nhằm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh thực hiện công khai trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí; tăng cường vai trò giám sát của các cấp ủy Đảng, đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (4) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát kịp thời làm rõ hành vi lãng phí, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...
 
Một cuộc họp trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại điểm cầu Hà Nội
Một cuộc họp trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại điểm cầu Hà Nội
    Ban cán sự Đảng, Bộ ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện quản lý sử dụng tài sản, đất đai; Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 của Bộ Nông nghiệp và và Phát triển nông thôn.
 
    Trong kỳ, Bộ Nông nghiệp và và Phát triển nông thôn đã tiết kiệm được tổng số kinh phí là 573,460 tỷ đồng; trong đó, tiết kiệm trong lĩnh vực chi thường xuyên 162,807 tỷ đồng, tiết kiệm trong hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản 410,653 tỷ đồng.
 
    Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 Bộ đã cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước, 10% chi thường xuyên khác với tổng số kinh phí cắt giảm là 106,077 tỷ đồng.
                                                                                            Hồng Lý
.