Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

Thứ Sáu, 20/08/2021, 15:24 [GMT+7]
    Ngày 19/8, tại Ban Tổ chức Trung ương đã diễn ra Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên (Ban chỉ đạo). Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Phiên họp.
 
    Tại Phiên họp, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo gồm 20 đồng chí; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng ban Chỉ đạo. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo, cùng 18 thành viên.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về tên gọi, kết cấu, bố cục Đề cương sơ bộ của Đề án, tập trung vào các nội dung như: Tính cấp thiết của Đề án, căn cứ xây dựng, đối tượng, phạm vi; thực trạng về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; đánh giá tác động của Đề án; tổ chức thực hiện và đề xuất kiến nghị.
 
    Phát biểu kết luận tại Phiên họp, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, theo thống kê hiện nay, toàn Đảng có khoảng 52.000 tổ chức cơ sở Đảng với trên 5,2 triệu đảng viên và nhiều loại hình tổ chức cơ sở Đảng: Xã, phường, thị trấn; cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; các đơn vị sự nghiệp; các loại hình doanh nghiệp; các đơn vị quân đội, công an; các đơn vị ở ngoài nước.
 
    Từ sau Nghị quyết số 22-NQ/TƯ ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, đã có 119 văn bản nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề liên quan đến tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đến nay, chúng ta tiếp tục xây dựng một Nghị quyết mới mang tính đột phá về tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong tình hình mới.
 
    Đến nay, chúng ta tiếp tục xây dựng một nghị quyết mới mang tính đột phá về chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong tình hình mới. Đề án về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương thông qua tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII (dự kiến họp vào tháng 5/2022).
 
    Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập sẽ tiếp thu và hoàn thiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó cần bổ sung các công việc như chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương làm báo cáo chuyên đề gửi về Ban Chỉ đạo; định hướng nội dung yêu cầu trong xây dựng báo cáo; việc tổ chức các hội nghị làm sâu sắc thêm các chuyên đề.
                                                                              Ngọc Thành
.