Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phòng, chống tiêu cực

Thứ Sáu, 27/08/2021, 07:40 [GMT+7]
    Trong giai đoạn từ 30/10/2016 đến 31/3/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy đảng trực thuộc đã chú trọng nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phòng, chống tiêu cực và đạt được một số kết quả sau:
 
    Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II, III; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục thực hiện các nghị quyết, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định, hướng dẫn của Đảng về thi hành Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, về xử lý kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng vi phạm, về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
Một Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Một Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
    Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII, trong đó việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán của doanh nghiệp đã được các cấp ủy quan tâm coi đó là một trong những giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt là các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kế hoạch học tập chuyên đề nhiệm kỳ, hằng năm; các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, công tác cán bộ...v.v.
 
    Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành và triển khai thực hiện trong Đảng bộ Chỉ thị số 06-CT/ĐUK ngày 12/12/2016, Kết luận số 300-KL/ĐUK ngày 13/02/2020 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 06/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp; Kết luận số 251-KL/ĐUK, ngày 03/7/2019 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/ĐUK, ngày 21/3/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Theo đó, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phân công đồng chí bí thư trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đảng bộ, chi bộ; ban hành và thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến,", "tự chuyển hóa".
 
    Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các cấp ủy trực thuộc ban hành 760 nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ và của Đảng ủy Khối về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến,", "tự chuyển hóa".
 
    Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và hằng năm. Ban Thường vụ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã kiểm tra, giám sát 35 đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy trực thuộc; các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc kiểm tra, giám sát 13.963 cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới về các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
                                                                                          Thanh Thúy
.