Sơn La: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 27/08/2021, 07:45 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cải cách tư pháp. Đã tố chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị.
 
Công an tỉnh Sơn La trao tặng vật tư y tế cho Công an các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Bò Kẹo, nước CHDCND Lào (tháng 5/2021)
Công an tỉnh Sơn La trao tặng vật tư y tế cho Công an các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Bò Kẹo, nước CHDCND Lào (tháng 5/2021)
    Để thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2021-2025, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh (Ban Chỉ đạo) đã khẩn trương kiện toàn tổ chức hoạt động, kiện toàn Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo; thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tư pháp và cải cách tư pháp đối với các huyện ủy, thành ủy và Ban Chỉ đạo cấp huyện; thực hiện kiểm tra, giám sát công tác tư pháp và cải cách tư pháp lồng ghép với việc kiểm tra, giám các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế của đơn vị được kiểm tra, giám sát.
 
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ủy đã quan tâm đổi mới tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cơ quan nội chính đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo tinh thần cải cách tư pháp; quan tâm hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ tư pháp. 
 
    Ngành Tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, được dư luận xã hội quan tâm; đã tổ chức được 6.530 cuộc tuyên truyền pháp luật cho 437.510 lượt người.
 
    Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện ủy, thành ủy triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh về hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp; phát huy vai trò là cơ quan tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tư pháp và cải cách tư pháp theo Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW. Theo dõi, kiểm tra các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư, vụ việc phức tạp thuộc diện ban thường vụ cấp ủy theo dõi, chỉ đạo. Kết quả công tác tư pháp và cải cách tư pháp đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế.
 
    Ban Chỉ đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan khối tư pháp phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm; phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị đảm bảo đúng quy định pháp luật. Các cơ quan tư pháp thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp theo tinh thần cải cách tư pháp và quy định của ngành; tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
    Tổ chức và hoạt động của đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư: Toàn tỉnh có 06 tổ chức hành nghề luật sư với tổng số 20 luật sư. Hiện có 03 Trung tâm tổ chức giám định tư pháp; 108 giảm định viên; có 11 tổ chức hành nghề công chứng với 19 công chứng viên. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các luật sư của tỉnh đã tham gia tố tụng 113 vụ việc, tư vấn pháp luật 58 vụ việc, trợ giúp pháp lý 56 vụ việc. Các tổ chức giám định đã giám định được 519 vụ việc. Các phòng công chứng đã thực hiện được 8.936 việc.
 
    Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát 03 cuộc giám sát. Cụ thể: Giám sát việc giải quyết vụ án, vụ việc, đơn thư phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIV về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực pháp chế và việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tăng cường chỉ đạo giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tư pháp; chỉ đạo các tổ chức thành viên, hội viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
 
    Các ngành Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với các tỉnh giáp biên giới nước bạn Lào, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp cùng giải quyết những vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự khu vực biên giới, di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép; tăng cường công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, tội phạm, phòng, chống ma tuý… Tiếp tục thực hiện tốt công tác tương trợ tư pháp trong điều tra các vụ án hình sự giữa tỉnh Sơn La và hai tỉnh Luông Pha Bang, Hủa Phăn.
Tuệ Minh
.