Ninh Bình: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Tư, 05/04/2023, 15:10 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 118- KH/TU về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhằm quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương, xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. 
 
    Mục đích đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: Bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ Nhân dân; sự ủng hộ, ghi nhận, niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và bạn bè quốc tế về công tác hệ trọng này. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.
 
Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Quý I/2023 ngành nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố tại điểm cầu Ninh Bình
Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Quý I/2023 ngành nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố tại điểm cầu Ninh Bình
    Đối tượng sinh hoạt chính trị gồm: Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở và cán bộ, đảng viên.
 
    Hình thức sinh hoạt, tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm, nội dung cốt lõi “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” được thực hiện trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ; trong các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên. Khuyến khích tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu  khoa học làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta; những đóng góp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; các hình thức tổ chức sinh hoạt sáng tạo, hiệu quả khác phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
    Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:
 
    Những nội dung cốt lõi của tác phẩm gồm 03 phần: (1) “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; (2) “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; (3) “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Các ý kiến tiếp tục khẳng định “Quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành mối quan tâm chung, hành động chung của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên và cả bạn bè quốc tế”. 
 
    Giá trị của tác phẩm: (1) Là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; (2) Có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để củng cố thêm bản lĩnh, sức mạnh và niềm tin; định hướng giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới; (3) Khẳng định thành tựu và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong những năm qua với vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo; (4) Sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; (5) Khẳng định niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài với quyết tâm của Đảng và những chỉ đạo hiệu quả của đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.
 
    Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm được tiến hành thường xuyên, sâu rộng tới chi bộ với các hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước như: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9.
Bích Hạnh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.