Tuyên Quang: Nghiên cứu, học tập cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ Nhật, 09/04/2023, 08:44 [GMT+7]
    Ngày 7/4, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng với sự tham gia của cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và trên 23.000 đại biểu tại 190 điểm cầu trực tuyến. 
 
    Cuốn sách tập hợp hơn 100 bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo trên các cương vị công tác khác nhau của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Việt Nam trong 10 năm qua. Tác phẩm đã tổng kết 8 bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng; chú trọng công tác cán bộ; tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm; tăng cường kiểm soát và quản lý; phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp của các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng tiêu cực; gắn phòng, chống tham nhũng với xây dựng Đảng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; sự phù hợp của các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với tình hình của Việt Nam.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Đặc biệt, tác phẩm chỉ ra 5 nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Đó là tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vững mạnh; mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước.
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã được quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phổ biến, tuyên truyền và quán triệt nội dung cốt lõi của tác phẩm, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng.
 
    Qua Hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, phương pháp tiến hành, kết quả đạt được trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo. Đây là những bài học kinh nghiệm có giá trị cả về lý luận và thực tiễn rất cao; nhiều nội dung đã được thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cuốn sách là “cẩm nang” giúp cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
                                                                                                     Hạnh Nguyên
.