Hà Nội: Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

Thứ Sáu, 31/03/2023, 07:10 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 nhằm mục đích: Rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chương trình kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố. Đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố về tiến độ, hiệu quả, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực cải cách hành chính. Đánh giá những nội dung đã làm được, phát hiện kịp thời những sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hiệu quả để có phương án nhân rộng trong toàn Thành phố.
 
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
    Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu: Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan và trung thực; không làm cản trở hoạt động chuyên môn bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng được kiểm tra. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo việc kiểm tra mang tính toàn diện, tránh chồng chéo, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường kiểm tra đột xuất, không báo trước, tập trung xác định rõ địa chỉ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước trên địa bàn, lĩnh vực được giao theo dõi, phụ trách. Tập trung kiểm tra theo chuyên đề của các sở theo chuyên ngành theo lĩnh vực cải cách hành chính đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện; việc thực hiện trách nhiệm kiểm tra cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các phòng, ban trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã.
 
    Nội dung kiểm tra bao gồm: (1) Việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. (2) Việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ Thành phố giao tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. (3) Việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, tập trung vào những nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của cơ quan, đơn vị (tính đến thời điểm kiểm tra). (4) Việc khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị năm 2022 và qua các đợt kiểm tra cải cách hành chính và kiểm tra công vụ của Thành phố năm 2022.
 
    Giao Sở Nội vụ quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Thành phố, gồm đại diện: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thanh tra Thành phố, các Sở: Nội vụ; Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Tài chính. Lãnh đạo Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra. Tùy theo nội dung kiểm tra, đối tượng kiểm tra, thời gian kiểm tra để tổ chức theo Đoàn hoặc chia thành các Tổ kiểm tra. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Đoàn kiểm tra mời thêm các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia Đoàn kiểm tra.
                                                                                                  Hải Hà
.