Hưng Yên: Triển khai học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng nội dung Cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ Nhật, 02/04/2023, 16:56 [GMT+7]
    Ngày 01/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và nội dung cốt lõi Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 
 
    Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh...
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
    Hội nghị đã thông qua Kế hoạch số 160-KH/TU ngày 3/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, học tập, nghiên cứu, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” và nội dung của chuyên đề. Nội dung chuyên đề năm 2023 gồm 3 phần: (1) Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cải cách hành chính Nhà nước; (2) Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; (3) Gợi ý nội dung thảo luận trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị. 
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng được quán triệt Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030.
 
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt nội dung cốt lõi của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt nội dung cốt lõi của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt nội dung cốt lõi của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Theo đó, Cuốn sách gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trình bày hơn 600 trang và 111 bức ảnh, được chia thành 3 phần: Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”. Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”. Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. 
 
    Cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Giá trị và nội dung cốt lõi của cuốn sách là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; phản ánh cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi là một cán bộ trẻ 29 tuổi đến nay là người đứng đầu Đảng ta - tấm gương mẫu mực, giản dị, liêm khiết, nói đi đôi với làm, làm hết sức vì Đảng, vì dân; giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực hành động góp phần đấu tranh chống “giặc nội xâm”; củng cố niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau Hội nghị này, cấp ủy các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị sớm xây dựng và triển khai kế hoạch học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị cùng các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với những nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả, sát thực tiễn, khả thi cao; chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. 
 
    Đối với chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả đến cán bộ, đảng viên; đưa nội dung chuyên đề năm 2023 vào các cuộc sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của tổ chức đảng; gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề năm 2023 gắn với chủ đề “tự soi, tự sửa” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
    Đối với Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và cơ quan, đơn vị xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, học tập và tổ chức thường xuyên các đợt học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân về nội dung cốt lõi của Cuốn sách; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, vận dụng những vấn đề lý luận của Cuốn sách phù hợp với thực tiễn.
                                                                                                     P.V
.