Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Kết quả công tác tháng 5/2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021

Thứ Sáu, 18/06/2021, 05:59 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ công chức nhân viên thuộc Ban.
 
    Tháng 5/2021, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên trong cơ quan; kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trong cơ quan được quan tâm duy trì và thực hiện tốt thông qua các buổi họp của Chi bộ, cơ quan tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
 Quang cảnh buổi giao ban công tác tháng 5/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai
Quang cảnh buổi giao ban công tác tháng 5/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai
    Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Chương trình công tác năm 2021 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, điều chỉnh chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020  của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025; tổ chức cuộc Kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham gia ý kiến vào các dự thảo kế hoạch và quy chế giải Báo chí với công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch phát động phong trào thi đua Chuyên đề “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ trì tham mưu xử lý các vẫn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự tại địa phương” giai đoạn 2021-2026 của Ban Nội chính Trung ương...
 
    Phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân; tham gia tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh theo quy định; tiếp nhận, xử lý 50/50 đơn; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý, giải quyết 10 vụ việc do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo.
 
    Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đánh giá, trong tháng 5 /2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo kế hoạch đã đề ra; chủ động triển khai kế hoạch công tác quý II năm 2021; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực Đề án số 16-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; làm tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. 
 
    Chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong việc nắm tình hình, tổng hợp, xử lý thông tin, kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý tốt các vụ việc phát sinh, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm chỉ đạo Trung ương, của tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới.
 
    Để thực hiện tốt công tác tháng 6/2021, đồng chí Trưởng Ban đề nghị các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, các phòng hiện Chương trình công tác năm 2021 và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.
 
    Triển khai kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 11- QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị  về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đối với Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa, Ban thường vụ Huyện ủy Bảo Yên; kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp; tiếp tục theo dõi, đôn đốc xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí được phân công; đôn đốc các tổ chức, đơn vị thực hiện các thông báo, kết luận, văn bản chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn gửi đến Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đơn gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy theo quy định.
Nguyễn Thêu
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.