Thái Bình: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Ba, 08/06/2021, 06:43 [GMT+7]
    Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Thái Bình đã triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; tổng kết, trao giải cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tạo sức lan tỏa và sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy tốt vai trò nêu gương, đi đầu trong mọi công việc, thực hiện "nói đi đôi với làm". 
 
    Việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trên địa bàn tỉnh, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... 
 
    Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; đời sống người dân trong tỉnh ngày càng được cải thiện và nâng lên, tạo tiền đề quan trọng để Thái Bình phát triển hơn nữa trong giai đoạn tới.
 
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của tỉnh Thái Bình
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của tỉnh Thái Bình
    Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, có hiệu quả hết sức tích cực, trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, nâng cao chất lượng và điều kiện sống của nhân dân và hơn hết là tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết trong Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà…
 
    Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Bình tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, đặc biệt là Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm sáng tạo và thực chất hơn.
 
    Tiếp tục khẳng định và xác định tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta; việc thực hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); đồng thời, gắn chặt và cụ thể hóa trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh bằng những mục tiêu, việc làm cụ thể và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
                                                                                      Thùy Linh
.