Kiên Giang: Chỉ đạo, đôn đốc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

Thứ Hai, 04/11/2019, 13:47 [GMT+7]
    Các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Kiên Giang tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019; tăng cường việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý "tham nhũng vặt"; cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo, đôn đốc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; chính quyền các cấp, các sở, ngành xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. 
 
    Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức, như: Thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, các lớp tập huấn, các cuộc họp, hội nghị, các phương tiện thông tin đại chúng… đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức triển khai được 1.077 cuộc tuyên truyền các quy định, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 19.817 cán bộ, công chức và 304.846 người dân tham dự; duy trì tuyên truyền trên Đài Phát thành và Truyền hình Kiên Giang 01 kỳ/tháng, Báo kiên Giang 04 kỳ/tháng. Qua đó, nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được nâng lên.
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện khá đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động, nhất là các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, các dự án có vốn của Nhà nước; quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, có 03 công chức gương mẫu không nhận hối lộ và 01 công chức vi phạm quy tắc đã bị xử lý kỷ luật. Có 16 đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 105 cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc kê khai và công khai tài sản thu nhập năm 2018; tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ về thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn, định mức trong các cơ quan, đơn vị; trả lương qua tài khoản; triển khai kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29/7/2019 tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đã giải quyết và trả kết quả 5.516/7.267 hồ sơ, chiếm 75,9% còn lại 1.751 hồ sơ chưa đến hạn giải quyết.
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng. Kết quả 9 tháng năm 2019, thanh tra phát hiện chuyển cơ quan điều tra 02 vụ; cơ quan điều tra thụ lý 05 vụ/09 bị can; chuyển viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 03 vụ/06 bị can, đình chỉ 01 vụ/02 bị can. Viện kiểm sát nhân dân thụ lý và truy tố chuyển tòa án nhân dân 02 vụ/05 bị can. Tòa án nhân dân thụ lý 04 vụ/31 bị cáo, đã xét xử 04 vụ/31 bị cáo. Tổng tài sản thiệt hại do tham nhũng gây ra là 11,9 tỷ đồng, đã thu hồi 3,76 tỷ đồng.
                                                                                          Hoàng Kiếm
.