Thừa Thiên Huế: Một số kết quả công tác phòng ngừa tham nhũng

Thứ Hai, 04/11/2019, 13:23 [GMT+7]
    Từ đầu năm đến nay, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo xây dựng kế hoạch 38-KH-UBND ngày 27/02/2019 về triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho quần chúng nhân dân, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; các cơ quan báo chí ở địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tích cực xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác cải cách hành chính; thông tin các văn bản quy định về phòng, chống tham nhũng đã góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của tỉnh.
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
    Công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; đã chỉ đạo Ban Nội chính  tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng cho 420 cán bộ chủ chốt ở thành phố Huế; đồng thời, phối hợp các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy để tổ chức phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho cán bộ, đảng viên của các đơn vị, địa phương; đến nay, hầu hết các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức phổ biến tại đơn vị mình.
 
    Kết quả 9 tháng năm 2019, các đơn vị, địa phương đã ban hành mới 172 văn bản và sửa đổi, bổ sung 12 văn bản phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng; phát hành 436 tài liệu, tờ rơi và tổ chức 842 lớp tuyên truyền, với 48.544 cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân được phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện công tác công khai, minh bạch trên các lĩnh vực giao dịch hành chính, quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản, tuyển dụng công chức, viên chức và các chính sách xã hội… tăng cường phân cấp quản lý cho các cấp, các ngành; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế. Qua đó, các hoạt động của cơ quan, đơn vị ngày càng được công khai minh bạch, hoạt động quản lý nhà nước được tăng cường hiệu quả; đã có 52 cơ quan được kiểm tra việc thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động, góp phần vào việc phòng ngừa tham nhũng phát sinh.
 
    Các cấp, các ngành đã ban hành mới 46 văn bản và sửa đổi, bổ sung 20 văn bản liên quan đến các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 47 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn… Trong đó, đã tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên các lĩnh vực tài chính, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công, giá giao đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ngoài ra, việc sử dụng tài sản công có những chuyển biến tích cực.
 
    Tiếp tục thực hiện Quyết định 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quyết định 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 48-2019/QĐ-UBND ngày 31/08/2018 của UBND tỉnh về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức nằm trong danh mục phải chuyển đổi để phòng, ngừa tham nhũng; đồng thời, tăng cường công tác kiểm ra, hướng dẫn, đôn đốc việc chuyển đổi vị trí công tác đối với các đơn vị trực thuộc. Các đơn vị, địa phương chuyển đổi vị trí công tác đối với 96 cán bộ, công chức, viên chức; việc chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo đúng nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, phù hợp về năng lực, sở trường công tác của cán bộ, công chức, viên chức đối với vị trí được chuyển đổi.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 33-CT/TU ngày 21/02/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; chỉ đạo Ban Nội chính tỉnh ủy ban hành Công văn 499-CV/BNCTU ngày 09/04/2019 nhằm đôn đốc các cấp ủy, đơn vị, địa phương thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập trong các tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; hoàn thành báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018.
 
    Theo đó, có 74/74 địa phương, đơn vị báo cáo việc kê khai minh bạch tài sản năm 2018 theo quy định (đạt 100%). Tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức việc kê khai: 1.219 đơn vị; số người phải kê khai 8.426 người; số người phải kê khai thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý 2.864 người (chiếm 31,85%); số người đã thực hiện kê khai là 8.424 người (đạt 99,97%), trong đó có 01 trường hợp thuộc Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền chưa kê khai tài sản thu nhập năm 2018 do bị bệnh phải nằm viện và 01 trường hợp thuộc UBND huyện Phong Điền không kê khai vì đến thời điểm kê khai đã có đơn xin thôi việc theo nguyện vọng.
                                                                                            Lê Hiếu
.