Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa tham mưu xử lý, giải quyết các vấn đề nổi cộm về an ninh, trật tự

Thứ Hai, 04/11/2019, 13:58 [GMT+7]
    9 tháng năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết các vấn đề nổi cộm về an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện lớn của tỉnh; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các quyết định ban hành nội quy, quy chế tiếp dân và tham mưu, phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các kế hoạch tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo củng cố, kiện toàn và phát triển đội ngũ giám định viên tư pháp; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
 
Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa làm việc với Thành ủy Sầm Sơn
Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa làm việc với Thành ủy Sầm Sơn
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đoàn và tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thành lập Đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh.
 
    Theo dõi, đôn đốc một số cơ quan chức năng điều tra, xác minh, giải quyết 03 vụ án diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và 08 vụ việc, vụ án diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; đến nay, đã giải quyết xong 07 vụ án, vụ việc; phối hợp rà soát đề xuất đưa vào diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo 05 vụ án, vụ việc; diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc 06 vụ án, vụ việc; nghiên cứu, xác minh ban đầu, kiến nghị biện pháp xử lý, giải quyết 09 vụ khiếu nại, tố cáo do Thường trực Tỉnh ủy giao; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019 cho cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.
 
    Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy, đã tiếp 107 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (có 05 đoàn đông người); tiếp nhận, xử lý 629 đơn (232 đơn khiếu nại, 167 đơn tố cáo, 230 đơn phản ánh, kiến nghị). Qua tiếp công dân, xử lý đơn thư, đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.    
                                                                                               Hồng Hà
.