Long An: Công tác cải cách tư pháp góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 07/10/2022, 06:59 [GMT+7]
    Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện, thường xuyên quán triệt, chỉ đạo sâu sát các nhiệm vụ cần triển khai, từ đó giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính. Việc ban hành và triển khai các Kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua đó, góp phần tích cực trong việc phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. 
 
Hội nghị triển khai công tác cải cách tư pháp những tháng cuối năm 2022
Hội nghị triển khai công tác cải cách tư pháp những tháng cuối năm 2022
    Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 để tập trung lãnh đạo, điều hành. Công tác cải cách thể chế cơ bản thuận lợi, các văn bản quy phạm pháp luật ban hành theo đúng trình tự được quy định, được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục thực hiện có hiệu quả. 
 
    Công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện liên tục, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số được tập trung thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng góp phần phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trên môi trường số và phục vụ cho người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 
 
    Trong 9 tháng năm 2022, các cơ quan chức năng tỉnh Long An đã tiếp nhận 693.016 hồ sơ, trong đó, đã giải quyết trước hạn 354.550 hồ sơ, đúng hạn 313.031 hồ sơ. Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh kiểm tra cải cách hành chính 6/6 sở, ngành tỉnh; 10/15 Ủy ban nhân dân cấp huyện; 10/15 Trung tâm Hành chính công cấp huyện; 10/15 Ủy ban nhân dân cấp xã, đạt 70,58% kế hoạch.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2022 vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Theo đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện là 2.649/693.016 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,38%, trong đó, 2.335/669.916 HS đã giải quyết quá hạn, 314/23.100 hồ sơ đang giải quyết quá hạn. Ngoài ra, qua kiểm tra có 37.795 hồ sơ thủ tục hành chính của các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện đang tạm dừng...
                                                                               Nguyễn Hiên
.