Công chức tuyển dụng cần kiểm định chất lượng đầu vào

Thứ Bảy, 10/09/2022, 07:41 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết, các trường hợp công chức tuyển dụng có cần kiểm định chất lượng đầu vào?
 
    Trả lời: Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó mục tiêu đề ra là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Do đó, cần phải kiểm định chất lượng đầu vào của công chức để tuyển dụng công chức theo yêu cầu.
 
Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức (Ảnh minh họa)
Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức (Ảnh minh họa)
    Đồng thời, Khoản 6, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 cũng khẳng định: “Thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 37 của Luật này. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả”.
 
    Theo đó, khi tuyển dụng công chức, bắt buộc phải kiểm định chất lượng đầu vào trừ các đối tượng sau đây:
 
    - Các đối tượng được tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức xét tuyển: Người cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Người học theo chế độ cử tuyển và sau khi tốt nghiệp thì về công tác tại địa phương nơi cử đi học. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.
 
    - Đối tượng được tiếp nhận vào công chức không thông qua thi tuyển và xét tuyển: Viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập. Cán bộ, công chức cấp xã. Người hưởng lương trong quân đội, tổ chức cơ yếu nhưng không phải công chức. Người đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng… của doanh nghiệp Nhà nước hoặc doanh nghiệp Nhà nước có 50% vốn điều lệ… được bổ nhiệm vào công chức để giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Người trước đây là cán bộ, công chức và sau đó được điều động, luân chuyển giữa các vị trí khác không phải cán bộ, công chức tại cơ quan, tổ chức khác.
 
    Như vậy, trừ các đối tượng này, những người khác khi được tuyển dụng vào công chức thì bắt buộc phải thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào.
Thanh An
.