An Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 29/10/2021, 07:03 [GMT+7]
    Từ đầu năm 2021, tỉnh An Giang đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng với trọng tâm là Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC).
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang thảo về Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang thảo về Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
    Chín tháng đầu năm, các cấp, ngành tỉnh An Giang đã tổ chức 549 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua các buổi họp chi bộ, họp đơn vị, hội nghị, tập huấn, đặc biệt là sự kiện “Ngày Pháp luật” với 15.671 lượt người tham dự đã góp phần nâng cao nhận thức về mục đích, nội dung, ý nghĩa của việc thực thi Công ước trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua hoạt động đánh giá thực hiện Chiến lược Quốc gia và UNCAC đã tạo điều kiện cho địa phương rà soát chính sách, pháp luật về PCTN, sửa đổi, ban hành, thay thế các văn bản trong công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời, tham gia đóng góp sửa đổi, bổ sung dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh và của Trung ương.
 
    Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong các tầng lớp nhân dân nhằm ngày càng nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nghĩa vụ và trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. Coi trọng công tác phòng ngừa trên cơ sở kết hợp chặt chẽ với trừng trị nghiêm khắc hành vi tiêu cực, tham nhũng.
                                                                                                     P.V
.