Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Năm, 28/10/2021, 14:33 [GMT+7]
    Sáng 27/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội thảo.
 
    Theo báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, hơn chín thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng nước ta đã vượt qua khó khăn, thử thách giành nhiều thắng lợi to lớn; đất nước được độc lập, hòa bình, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Một trong những nguyên nhân quan trọng quyết định của thắng lợi ấy là Đảng ta đã luôn kiên định lập trường tư tưởng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Trong suốt chiều dài lịch sử vẻ vang của Đảng, Đảng ta trong quá trình lãnh đạo đất nước, dân tộc luôn phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức hiểm nghèo, đe dọa độc lập tự chủ và sự tồn vong của chế độ. Trong đó, những nguy cơ, thách thức từ diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm thực hiện mục tiêu xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng - chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đòi đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam… là một trong những nguy cơ nguy hiểm nhất đối với cách mạng nước ta.
 
    Từ năm 1991, sau khi chế độ, mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước chủ nghĩa xã hội Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội trên thế giới khủng hoảng và lâm vào thoái trào, các thế lực thù địch và phản động quốc tế càng ráo riết đẩy mạnh các hoạt động diễn biến hòa bình, kết hợp với bạo loạn lật đổ hòng xóa bỏ các nước chủ nghĩa xã hội còn lại. Trong đó, Việt Nam là một mũi nhọn chống phá của chúng.
 
    Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta đã đạt được một số kết quả quan trọng với những dấu ấn nổi bật. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn hệ thống chính trị đã nhanh chóng nắm bắt, quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Tinh thần đó được lan tỏa trong toàn xã hội dưới rất nhiều hình thức, qua đó góp phần khơi dậy ý chí, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc. Kết quả đó có vai trò đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí tuyên truyền.
 
    Gần 50 tham luận được trình bày và gửi tới hội thảo chủ yếu tập trung vào những nội dung vấn đề lý luận về báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với các cơ quan báo chí trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các cơ quan báo chí; đi sâu phân tích yêu cầu cấp thiết trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay. Từ đó khẳng định công tác này là nhiệm vụ khách quan và việc ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW xuất phát từ yêu cầu bảo vệ và bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 
 
    Các tham luận cũng tập trung vào vấn đề nhận diện âm mưu, thủ đoạn, đối tượng, nội dung và phương thức chống phá của các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; chỉ ra chủ thể, nội dung, phương thức tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Những yêu cầu đối với cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch của cơ quan báo chí trong tình hình mới.
 
    Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, đây là một sự kiện quan trọng rất có ý nghĩa giúp chúng ta thảo luận đánh giá, góp phần nhìn nhận những việc đã làm được và chưa làm được của báo chí trong thời gian qua và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp của các cơ quan báo chí trong đấu tranh, phản bác các quan điểm  sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong thời gian tới.
 
    Báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự là lực lượng tuyến đầu, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động, nội dung thông tin bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết trong Đảng và xã hội; đồng thời, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những cá nhân hoàn thành xuất sắc sứ mệnh trên mặt trận tư tưởng.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó dự báo. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ gia tăng các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lý luận, thực tiễn về con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch COVID -19, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn…. Do đó, báo chí cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa “xây” và “chống”. Tăng cường các thông tin chính thống, tích cực, chủ động để lấn át các thông tin xấu độc trên không gian mạng, nhất là cần tiếp thu, đổi mới các hình thức tuyên truyền để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.
 
    Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí cần nâng cao chất lượng và đa dạng hơn nữa cả nội dung và hình thức chuyên trang, chuyên mục và áp dụng các tiện ích đa phương tiện để chuyển tải hấp dẫn nội dung tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII. Tập trung khẳng định những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thành tựu đổi mới. Đó là: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc.
 
    Chú trọng hơn nữa trong tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)… Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Thông tin toàn diện thành tựu đổi mới của đất nước; tạo niềm tin mới, khí thế mới để thực hiện các mục tiêu trong 3 giai đoạn mới của đất nước ta đến năm 2025, đến năm 2030 và đến 2045, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng; 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
                                                                                                           P.V
.