Đồng Tháp: Đoàn Luật sư thực hiện tốt vai trò trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng nghèo, chính sách trên địa bàn Tỉnh

Thứ Năm, 26/08/2021, 06:39 [GMT+7]
    Qua 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã lãnh đạo cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động hành nghề luật sư; các tổ chức luật sư ngày càng được củng cố, phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Mối quan hệ giữa Ban Chủ nhiệm với luật sư có sự gắn bó, đoàn kết, thể hiện tốt tính tự quản phối hợp nghề nghiệp; ý thức tuân thủ các quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư được nâng lên; nhiều luật sư tâm huyết trong hành nghề, được khách hàng tin cậy, tham gia tích cực hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và đối tượng chính sách. Ban Chủ nhiệm phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa luật sư với các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, góp phần thực hiện chiến lược cải cách tư pháp ở địa phương. 
 
Một Hội nghị của Đoàn Luật sử tỉnh Đồng Tháp
Một Hội nghị của Đoàn Luật sử tỉnh Đồng Tháp
    Các cấp ủy , tổ chức đảng trong tỉnh triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến nội dung của Kết luận số 69-KL/TW trên 200 cuộc với hơn 2.100 lượt người tham dự, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của luật sư và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 
 
    Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định; quan tâm, tạo điều kiện cơ sở vật chất, bố trí trụ sở làm việc, tạo thuận lợi cho các hoạt động hội họp, sinh hoạt của Đoàn Luật sư. Hiện nay, đa số các tổ chức hành nghề luật sư đều hoạt động và chấp hành đúng các quy định của pháp luật, hoạt động hành nghề của luật sư từng bước được nâng lên, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. 
 
    Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên tổ chức rà soát, bổ sung và công khai, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi, thẩm quyền như: Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho 03 trường hợp, cấp giấy đăng ký hoạt động cho 05 văn phòng luật sư, 03 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân và 04 chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư; cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho 02 văn phòng luật sư.
 
    Thường xuyên quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các luật sư, tập trung giám sát, kiểm tra việc chấp hành thực hiện Điều lệ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn Luật sư tỉnh, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư để xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Qua 01 năm thực hiện đã phát triển thêm 13 luật sư (từ 80 luật sư tăng lên 93 luật sư) và 05 tổ chức luật sư (từ 28 tổ chức lên 33 tổ chức luật sư); việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư và giám sát tập sự hành nghề luật sư được Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm, bảo đảm đúng quy định. 
 
    Đã tiếp nhận 488 vụ việc tố tụng; tư vấn pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh thương mại 38 vụ việc; trợ giúp pháp lý trên 100 vụ việc; tư vấn khác gần 1.600 vụ việc; luật sư đại diện ngoài tố tụng trên 100 vụ việc. Các luật sư tham gia tố tụng bảo đảm tốt quyền bào chữa cho bị can, bị cáo, bảo vệ quyền lợi cho các đương sự, giúp các cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ sự thật, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế các vụ án oan, sai.
 
    Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ đảng viên được Đoàn Luật sư tỉnh quan tâm triển khai, quán triệt thường xuyên, gắn kết với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan cử luật sư tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức, góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức và kinh nghiệm cho đội ngũ luật sư lẫn nhau trong quá trình tác nghiệp. Bên cạnh đó, Đoàn Luật sư Tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.
 
    Đảng ủy Sở Tư pháp luôn quan tâm và chỉ đạo Chi bộ Đoàn Luật sư tiếp tục thực hiện việc nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ, duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, chấn chỉnh đảng viên vắng sinh hoạt chi bộ; chú trọng tạo nguồn đảng viên trẻ trong phát triển Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh; nắm bắt tình hình, tư tưởng của luật sư là đảng viên, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong đội ngũ luật sư. Thông qua sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, góp ý đối với hoạt động bào chữa của luật sư, định hướng hoạt động bào chữa, tư vấn, trợ giúp pháp lý của luật sư đúng quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 
 
    Trong năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh liên tục tổ chức phân công các luật sư thành viên thực hiện tốt vai trò trợ giúp pháp lý cho người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là miễn phí cho các đối tượng nghèo, chính sách được các cơ quan, tổ chức và nhân dân đánh giá cao, góp phần quan trọng vào việc thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Bùi Hùng
.