Đồng Nai: Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020

Thứ Bảy, 21/08/2021, 07:13 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 2748-QĐ/UBND thành lập tổ công tác tham mưu, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020.
 
    Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, thẩm định dự thảo đánh giá kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng, chấn chỉnh, phê bình đối với các đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt về công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh là cơ quan thường trực của tổ công tác, có trách nhiệm ban hành quy chế hoạt động của tổ công tác.
 
    Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là thành viên của tổ công tác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của tổ công tác, cử nhân sự tham gia xuyên suốt và chịu trách nhiệm về nhân sự được cử tham gia.
 
    Việc thành lập tổ công tác trên căn cứ theo Kế hoạch số 1006/KH-TTCP ngày 28/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020, theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan.
                                                                                      Mạnh Hùng
.