Lạng Sơn: Kết quả công tác cải cách tư pháp

Thứ Tư, 04/08/2021, 09:25 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ  Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng ban hành quy  chế phối hợp giữa Công an - Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân tỉnh về quy chế phối hợp trong giải quyết án hình sự và thi hành án hình sự.
 
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và kế hoạch kiểm tra công tác cải cách tư pháp năm 2021; chỉ đạo Hội Luật gia tỉnh xây dựng báo cáo và tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam. 
 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh (tháng 6/2021)
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh (tháng 6/2021)
    UBND tỉnh quyết định công bố danh mục 60 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; ban hành hướng dẫn công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HDND tỉnh, UBND tỉnh và ban hành kế hoạch, báo cáo công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chức năng đã thẩm định 29 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh có các sở, ngành dự thảo; góp ý 64 dự thảo văn bản của Trung ương và của tỉnh; 10/11 huyện, thành phố ban hành quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND, UBND huyện.
 
    Cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị trực thuộc; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ có chức danh tư pháp; xây dựng hồ sơ quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, giai đoạn 2021-2026.
 
    Công an tỉnh tiếp tục thực hiện theo Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015; tổ chức thi tuyển điều tra viên, kết quả trúng tuyển 41/41 đồng chí; đã bổ nhiệm và được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng bậc chức danh điều tra cho 74 đồng chí; miễn nhiệm chức danh điều tra 10 đồng chí. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Viện kiểm sát được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh kiểm sát viên cho 10 đồng chí; thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh kiểm tra viên cho 10 đồng chí. Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; kiện toàn tổ chức bộ máy gồm: Tòa án nhân dân tỉnh (có 03 Toàn án chuyên trách và 03 phòng) và Tòa án nhân dân các huyện, thành phố với tổng số 119 công chức. 
 
    Các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp xác định 61 vụ án trọng điểm, 02 vụ án áp dụng theo thủ tục rút gọn; tổ chức 80 phiên tòa rút kinh nghiệm nâng cao kỹ năng tranh tụng cho kiểm sát viên; đưa đi xét xử lưu động 06 vụ án; kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục các thiếu sót, sai phạm trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.
 
    UBND tỉnh ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND, ngày 29/4/2021 về công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh; quyết định miễn nhiệm giám định viên pháp y đối với 02 trường hợp; quyết định bổ nhiệm 02 giám định viên kỹ thuật hình sự. Hiện trên địa bàn tỉnh có 04 tổ chức giám định; tổ chức giám định hình sự đã giám định 505 vụ; hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp đã giúp các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án, vụ việc được nhanh chóng, đúng theo quy định của pháp luật.
 
    Triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP, ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng, Sở Tư pháp tỉnh đã tiếp nhận giải quyết 02 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng. Trên địa bàn tỉnh hiện có 06 tổ chức hành nghề công chứng với 13 công chứng viên; đã tiếp nhận, giải quyết công chứng 5.268 việc, chứng thực 11.888 việc. đã tiếp nhận và giải quyết 04 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư. Hiện tỉnh Lạng Sơn có 16 tổ chức hành nghề luật sư, có 42 luật sư tham gia Đoàn Luật sư tỉnh.
 
    Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với cơ quan tư pháp và hoạt động tư pháp; xem xét các báo cáo định kỳ việc các cơ quan tư pháp giải quyết phản ánh, kiến nghị của cử tri. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã tham gia cùng Viện kiểm sát kiểm sát trực tiếp 08 cuộc về công tác giam giữ, quản lý giáo dục các bị án bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo.
 
    Các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh đã ký với lực lượng chức năng Trung Quốc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh công tác đối ngoại, giao lưu nhân dân và hợp tác với chính quyền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, cùng phát triển.
Tuệ Minh
.