Hòa Bình: Kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thứ Năm, 26/08/2021, 06:24 [GMT+7]
    Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế, xã hội tại các địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện nhiệm vụ thanh tra kinh tế - xã hội. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo ngành Thanh tra tham mưu, thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra trách nhiệm theo kế hoạch; thanh tra đột xuất để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra, giám sát các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra.
 
Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân Sách của HĐND tỉnh Hòa Bình giám sát công tác đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư và hoạt động của các dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Lạc Thủy (tháng 3/2021)
Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân Sách của HĐND tỉnh Hòa Bình giám sát công tác đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư và hoạt động của các dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Lạc Thủy (tháng 3/2021)
    Thanh tra tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xây dựng Quy chế phối hợp, trong đó có nội dung đôn đốc, kiểm, tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, chuyển các vụ việc sai phạm có dấu hiệu vi phạm của đảng viên cho cấp ủy và ủy ban Kiểm tra các cấp để xem xét kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý kỷ luật về đảng. Đối với các kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh có kiến nghị liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo văn bản để trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các kết luận thanh tra.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 06-KH/TU về việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế, xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020. Theo đó, đi sâu rà soát, kiểm tra kỹ các cuộc thanh tra kinh tế, xã hội có những sai phạm lớn mà dư luận xã hội quan tâm, nhất là các lĩnh vực: Quản lý và sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, bảo hiểm xã hội và thực hiện chính sách xã hội...
 
    Tổng số cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã thực hiện là 765 cuộc, đã ban hành 771 kết luận. Qua các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện sai phạm hơn 64,1 tỷ đồng; kiến nghị xử lý thu hồi hơn 53,8 tỷ đồng; kiến nghị xử lý về tiền khác 4,25 tỷ đồng; Kiến nghị xử lý về kinh tế khác hơn 6 tỷ đồng; vi phạm trong lĩnh vực hành chính (xây dựng, môi trường,...) phát hiện qua thanh tra, kiểm tra đã bị xử phạt vi phạm 2,6 tỷ đồng; thực hiện thu hồi 300m2 đất.
 
    Số tổ chức, cá nhân có sai phạm là 539 tập thể và 939 cá nhân; trong đó, kỷ luật hành chính: Cách chức 01 trường họp; Cảnh cáo 03 trường hợp; Khiển trách 10 trường họp. Kỷ luật Đảng: Cách chức 01 trường hợp; Cảnh cáo 02 trường hợp; Khiển trách 05 trường họp; kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra 02 vụ việc.
 
    Từ 01/01/2018 đến 30/10/2020, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành 04 cuộc kiểm toán, ban hành 04 thông báo kết quả kiểm toán trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo Sở Tài chính là đầu mối tổng hợp, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan liên quan, đặc biệt là các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, cụ thể: Đã thu hồi nộp ngân sách hơn 71,4 tỷ đồng/153,5 tỷ đồng, (đạt tỷ lệ 46,5%); xử lý khác về kinh tế hơn 145 tỷ đồng/199,3 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 72,7%).
 
    Qua các cuộc thanh tra, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, đã phát hiện một số hành vi sai phạm trong quản lý kinh tế - xã hội và kiến nghị thu hồi tài sản bị thiệt hại, kiến nghị với các tổ chức, cơ quan có sai phạm áp dụng các biện pháp khắc phục. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế, hạn chế tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm xảy ra, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích chính đáng của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Cù Tất Dũng
.