Bộ Tư pháp: Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

Thứ Bảy, 14/08/2021, 06:56 [GMT+7]
    Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 của Bộ Tư pháp.
 
    Ngày Pháp luật 09/11 của Bộ Tư pháp năm nay có Chủ đề: “Toàn ngành Tư pháp nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”.   
                   
    Kế hoạch tập trung vào một số nội dung hoạt động: (1) Tham mưu Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương chỉ đạo, định hướng tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021; (2) Tổ chức thực hiện Đề án bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật” theo Quyết định số 341/QĐ-BTP ngày 09/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; (3) Tổ chức Lễ ra mắt Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia và ứng dụng (App) phổ biến giáo dục pháp luật trên thiết bị di động thông minh; (4) Tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật; (5) Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam; (6) Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện…
 
    Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể cơ quan Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch hoặc lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị để bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, phù hợp…Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống cơ quan thi hành án dân sự địa phương thực hiện Kế hoạch. 
 
    Thông qua các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội.
                                                                                  Quỳnh Trang
.