Bạc Liêu: Lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 18/08/2021, 07:15 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2021, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết công tác năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương và của tỉnh. Ban hành Quy định số 150-QĐ/TU ngày 22/3/2021 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; quyết định thành lập, kiện toàn 04 Ban Chi đạo; báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh; ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 01/01/2021 “về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021". 
 
Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Tỉnh ủy Bạc Liêu
Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Tỉnh ủy Bạc Liêu
    Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy có trách nhiệm đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp, nhất là đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án liên quan tham nhũng, kinh tế. Ban hành 05 thông báo kết luận về kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước, 07 thông báo kết luận về kết quả kiểm tra việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 19/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh và 01 công văn trả lời Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV về kết quả giải quyết đơn, thư của công dân. 
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài, các vụ việc đã được giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật nhưng người dân vẫn không đồng tình, tiếp tục khiếu kiện. Trong 06 tháng đầu năm 2021, công tác giải quyết các vụ khiếu nại đạt được hiệu quả tích cực; không để người dân khiếu kiện gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến các hoạt động chính trị, xã hội của tỉnh. 
 
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Qua đó đã đánh giá những kết quả nổi bật đạt được, chỉ ra được những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh và để ra các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như: Các cơ quan tiến hành tố tụng cần sớm kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức, phân công, sắp xếp luân chuyển công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, củng cố mối quan hệ phối hợp để giải quyết những vấn đề có quan điểm khác nhau; nhất là, trong công tác giám định, trưng cầu giám định và thu hồi tài sản tham nhũng. 
 
    Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và quân sự địa phương, đảm bảo tốt trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và xây dựng lực lượng; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ tốt cho công tác báo cáo và chỉ huy điều hành kịp thời, bí mật. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự và tập trung triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưru, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ.
                                                                                                     Nguyễn Hiên
.