Quảng Bình: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động của luật sư

Thứ Sáu, 23/08/2019, 06:36 [GMT+7]
    Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động của luật sư, đến nay, tổ chức và đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố, kiện toàn, bước đầu hoạt động ổn định, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên.
 
    Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư, nhìn chung, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn đã có sự quan tâm hơn đến hoạt động luật sư và nhận thức rõ vai trò, vị trí của luật sư. Đội ngũ luật sư cũng như tổ chức hành nghề luật sư phát triển về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng; số lượng vụ việc, chất lượng cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư ngày càng được cải thiện. Thông qua việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân, cơ quan, tổ chức, hoạt động hành nghề của luật sư trong thời gian qua đã góp phần tích cực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong xã hội nói chung cũng như hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động tố tụng nói riêng.
 
Đồng chí Trần Hải Châu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2023
Đồng chí Trần Hải Châu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2023
    Đối với Đoàn Luật sư, về cơ bản đã bước đầu phát huy vai trò tự quản, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành, Điều lệ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam. Định kỳ, Đoàn Luật sư đều tổ chức Đại hội toàn thể Luật sư, quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ luật sư; kịp thời tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp, kiến nghị của luật sư; quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo về nghiệp vụ luật sư và cử luật sư tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ tại các tỉnh, thành phố khác do Bộ Tư pháp, Liên Đoàn luật sư tổ chức.
 
    Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 34 luật sư và 14 tổ chức hành nghề luật sư đang hoạt động. Phần lớn luật sư có trình độ cử nhân luật, có chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, yêu nghề, có ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư cho tổ chức, cá nhân đã tăng đáng kể về số lượng và nâng cao về chất lượng. Những năm gần đây, việc tư vấn pháp luật đã được quan tâm nhiều hơn nhưng phần lớn các vụ tư vấn tập trung vào lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình. Trong quá trình hoạt động, các luật sư cũng đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm ở từng vụ việc, luôn trung thực, tôn trọng sự thật khách quan, tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp; phần lớn, các vụ án xét xử đều có luật sư tham gia tranh tụng, điều này đã góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là trong những phiên tòa lưu động.
 
    Xác định vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ luật sư, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thị trường dịch vụ pháp lý cho luật sư ngày càng được mở rộng như hiện nay, những năm qua, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp thường xuyên phối hợp với Sở Nội vụ, Đoàn Luật sư xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ luật sư trên địa bàn. Từ năm 2009 đến nay, các luật sư đã tham gia 15 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm do Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh và Đoàn Luật sư các tỉnh tổ chức, qua đó góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ của luật sư.
 
    Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những sai sót, yếu kém về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, định kỳ hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, thanh tra đối với văn phòng luật sư, các luật sư hoạt động với tư cách cá nhân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Cho đến hết năm 2018, Sở Tư pháp đã tiến hành 10 lượt kiểm tra, 21 cuộc thanh tra các văn phòng luật sư. Qua công tác thanh, kiểm tra tại một số văn phòng luật sư cho thấy các luật sư đã cơ bản chấp hành quy định của pháp luật có liên quan và tôn trọng quy tắc đạo đức nghề nghiệp của luật sư; hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động; không có tổ chức hành nghề luật sư nào vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW còn có một số vướng mắc, khó khăn, đó là: Công tác tổ chức, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho đội ngũ luật sư chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra khi triển khai Đề án; vấn đề xây dựng các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Đoàn Luật sư tỉnh vẫn chưa chủ động trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư; vai trò tự quản của Đoàn Luật sư trong quá trình chỉ đạo, điều hành chưa phát huy triệt để do hạn chế về kinh phí, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy…
 
    Để duy trì, phát triển đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề luật sư nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra, thời gian tới, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND tỉnh triển khai biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức, hoạt động luật sư; khen thưởng kịp thời cho luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có thành tích, công sức đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; củng cố, kiện toàn cơ quan lãnh đạo của Đoàn Luật sư đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng; đồng thời có chính sách hỗ trợ trang bị thêm cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cho Đoàn Luật sư tỉnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
                                                                                                  Thùy Linh
.