Công Đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ Ba, 13/06/2023, 15:26 [GMT+7]
    Công Đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 176-KH/CĐBNCTW, ngày 06/6/2023 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương Khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028.
 
    Theo Kế hoạch, Công Đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đoàn viên Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ban Nội chính Trung ương và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh; đánh giá kết quả đạt được, hạn chế khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024 và Nghị quyết Đại hội lần thứ V, Công đoàn Viên chức Việt Nam; rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ tới; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa II. Bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam; Đại hội Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo phương châm của Đại hội “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”. Việc tổ chức đại hội phải đảm bảo đúng quy định, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.
 
Đoàn chủ tịch chủ trì Đại HộiCông đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024
Đoàn chủ tịch chủ trì Đại Hội Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024
    Nội dung Đại hội Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương Khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm: (1) Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công tác công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2019-2023; quyết định chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp nâng cao chất lượng công tác công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; (2) Thảo luận thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2019-2023; (3) Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội công đoàn cấp trên và Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); (4) Bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên; (5) Đề xuất, kiến nghị lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan về những vấn đề liên quan đến việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ quan.
 
    Dự kiến Đại hội Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổ chức trong tháng 7/2023.
Anh Hưng
.