Nam Định: Thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 24/04/2023, 06:11 [GMT+7]
    Quý I/2023, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn tỉnh. 
 
    Theo đó, toàn tỉnh Nam Định đã ban hành 48 văn bản để chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Trong  đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; các văn bản triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng và triển khai kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 và kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2022.
 
Một cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định
Một cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định
    Công tác tuyên truyền pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng được thực hiện với nhiều hình thức như: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền; lồng ghép tại các cuộc họp giao ban các đoàn thể của huyện, xã, thị trấn; thông qua hệ thống truyền thanh, thông qua tủ sách pháp luật ở cơ sở; qua việc tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐPH, ngày 04/01/2023 về kế hoạch công tác năm 2023, theo đó tăng cường tư vấn giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong quý I/2023 đã tổ chức được 03 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với 644 lượt người tham dự.
 
    Các cấp, các ngành đã thực hiện có hiệu quả giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Theo đó, các quyết định, văn bản liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, công chức như điều động, chuyển đổi vị trí công tác, quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng, phân bổ chỉ tiêu biên chế… đã được các đơn vị công khai bằng hình thức thông báo, niêm yết tại đơn vị, công bố tại cuộc họp và công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Trong kỳ, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của 38 công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng.
 
    Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh hướng dẫn việc kê khai, tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập của đối tượng phải kê khai; đảm bảo đúng và đủ đối tượng, thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản theo đúng quy định. Việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập của người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. Thực hiện văn bản số 2220/TTCP-C.IV ngày 15/12/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2023; UBND tỉnh đã có văn bản số 32/UBND-VP8 ngày 16/01/2023 phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh  tài sản, thu nhập năm 2023, theo đó Thanh tra tỉnh triển khai xác minh  tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập hàng năm thuộc quyền kiểm soát  tài sản, thu nhập tại 04 cơ quan, đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên (huyện Vụ Bản, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ).
 
    Các cơ quan chức năng đã và đang xử lý 12 vụ việc, với 31 đối tượng, trong đó, có 04 vụ, với 09 đối tượng mới thụ lý giải quyết trong kỳ; có 08 vụ, với 22 đối tượng của kỳ trước chuyển sang. 12 vụ việc tham nhũng được phát hiện qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.
 
    Việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế được quan tâm đẩy mạnh; đã xử lý 12 vụ án tham nhũng, trong đó 02 vụ đã xét xử; 10 vụ đang điều tra, truy tố.
                                                                                                 Hồng Minh
.