Hòa Bình: Ban hành hướng dẫn cơ chế phối hợp chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc tiêu cực

Thứ Tư, 12/04/2023, 08:18 [GMT+7]
    Vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hòa Bình đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ hướng dẫn về phạm vi, cơ chế phối hợp chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc tiêu cực. 
 
    Theo đó, Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tiêu cực, trực tiếp chỉ đạo xử lý đối với các vụ án, vụ việc tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh; vụ án, vụ việc tiêu cực liên quan đến cán bộ, lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; các vụ án, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm do Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao hoặc được các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý; các vụ án, vụ việc tiêu cực khác dư luận xã hội quan tâm mà các cơ quan tiến hành tố tụng còn có quan điểm khác nhau; các vụ án tiêu cực đã có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật nhưng có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị xem xét lại, dư luận xã hội quan tâm.
 
Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 6 (khóa XIII) tỉnh Hòa Bình
Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 6 (khóa XIII) tỉnh Hòa Bình
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc đối với các vụ án, vụ việc tiêu cực: Vụ án, vụ việc tiêu cực do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; vụ án, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp khác dư luận xã hội quan tâm ngoài vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, mà quá trình xử lý có khó khăn, vướng mắc kéo dài hoặc các cơ quan tiến hành tố tụng và cấp ủy địa phương còn có quan điểm khác nhau.
 
    Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoặc ủy quyền cho thường trực huyện ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý đối với các vụ án, vụ việc tiêu cực sau: Lãnh đạo, chỉ đạo xử lý đối với các vụ án, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn huyện, thành phố; vụ án, vụ việc tiêu cực liên quan đến cán bộ, lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy quản lý theo phân cấp; các vụ án, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm do Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo giao chỉ đạo xử lý; các vụ án, vụ việc tiêu cực khác dư luận xã hội quan tâm mà các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện còn có quan điểm khác nhau; cơ chế chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan chức năng với nhau trong xử lý các vụ án, vụ việc tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, thực hiện theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.
 
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tiêu cực theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tham mưu giúp Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tiêu cực tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tiêu cực tại địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                Đoàn Cần
.