Hà Giang: Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Thứ Ba, 07/03/2023, 07:59 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn với tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Một Phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Một Phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
    Nội dung kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bao gồm: (1) Tập trung tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, các quy định của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, kiểm soát tài sản, thu nhập. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân. (2) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phải chịu trách nhiệm khi xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của pháp luật. (3) Thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng trong việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực; tăng cường bám nắm cơ sở, địa bàn, lắng nghe dư luận để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực. (4) Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai tài nguyên môi trường, tài chính ngân sách, tổ chức cán bộ, xây dựng cơ bản. (5) Khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, căn cứ vào quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và các luật khác có liên quan, ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp đối với người lao động, thành viên, hội viên của mình, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng, giám sát việc chấp hành pháp luật về PCTN của cả thành viên, hội viên, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách pháp luật. (6) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập, kiểm soát tài sản, thu nhập; nâng cao nhận thức giám sát của toàn xã hội về công tác minh bạch tài sản, thu nhập. (7) Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. (8) Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền, thông tin phản ánh tố cáo về tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; kịp thời biểu dương khen thưởng và có biện pháp bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng theo quy định…
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện căn cứ kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị mình; phân công người chịu trách nhiệm từng khâu công việc để tổ chức triển khai, thực hiện tốt việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.
                        Mạnh Hùng
.