Bộ Quốc phòng: Triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 03/03/2023, 19:55 [GMT+7]
    Ngày 03/3/2023, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra số 01, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Chủ trì Hội nghị đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng -Trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ Quốc phòng tổ chức triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 01; tham dự Hội nghị có đại biểu các cơ quan, đơn vị được Đoàn kiểm tra số 01, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiến hành làm việc, kiểm tra; các cơ quan chức năng được giao chủ trì, phối hợp, liên quan thực hiện Kế hoạch của Bộ Quốc phòng.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Thực hiện Báo cáo kiểm tra của Đoàn Kiểm tra số 01, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan đã khẩn trương, tích cực trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 01, để tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra, Bộ Quốc phòng đã thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng ban Chỉ đạo.
 
    Tổ chức Hội nghị nhằm quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 01 đối với Quân ủy Trung ương và các văn bản của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đảm bảo quá trình thực hiện đúng quy định của pháp luật, phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc phát sinh và kiến nghị đề xuất.
 
    Tại Hội nghị, Cục Điều tra hình sự, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng công bố nội dung cơ bản Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 01 và Báo cáo của Ban Nội chính, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó kết quả kiểm tra đánh giá Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản để phổ biến, quán triệt, thực hiện; Công tác kiểm tra, giám sát về công tác PCTN, TC từng bước được tăng cường; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.Vì vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đã có chuyển biến tích cực;ý thức, trách nhiệm chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Tuy nhiên, còn một số hạn chế cần phải triển khai khắc phục. 
    
    Triển khai các văn bản của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để kịp thời khắc phục, sửa chữa những hạn chế, phân công rõ nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, triển khai thực hiện nghiêm túc; kịp thời rút kinh nghiệm những nội dung hạn chế và đề racác giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót, góp phần thực hiện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 
 
    Kết luận Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ Quốc phòngbiểu dương các cơ quan của BQP có liên quan; nhất là Cục ĐTHS,Văn phòng QUTW, Vụ Pháp chế BQP đã khẩn trương, tích cực trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ QUTW, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo, kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 01.Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát để đảm bảo thực hiện đầy đủ, toàn diện các kiến nghị, các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, khẩn trương xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện, quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất để kịp thời giải quyết.
                                                                                                                                                                   Hoàng Đình
                                                                                     (Bộ Quốc phòng)
.