Liên minh Hợp tác xã Việt Nam: Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thứ Ba, 28/02/2023, 16:59 [GMT+7]
    Nhằm thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi, vi phạm; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-LMHTXVN với các nội dung chủ yếu sau:
 
    Triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Người đứng đầu Văn phòng, các Ban, đơn vị, tổ chức quán triệt đầy đủ Luật Phòng, chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng, Nhà nước và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Một Hội nghị của Liên minh Hợp tác xã
Một Hội nghị của Liên minh Hợp tác xã
    Siết chặt kỷ cương, duy trì thực hiện các quy định, quy chế của cơ quan, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người lao động, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị.  Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là việc làm thường xuyên, quan trọng; do đó thủ trưởng các đơn vị phải gương mẫu, chỉ đạo quyết liệt để phòng ngừa, ngăn chặn, đồng thời xử lý vi phạm kịp thời; hoàn thiện, ban hành các quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Tiếp tục triển khai hiệu quả Dự án ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào chương trình đào tạo cán bộ thuộc hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. 
 
    Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động tại đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong hoạt động của các ban, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc các hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật; đặc biệt là công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý đầu tư xây dựng, hoạt động đấu thầu, quản lý khai thác cơ sở vật chất, công tác tài chính, kế toán...; giải quyết kịp thời những ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cán bộ, viên chức và người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời; thực hiện tốt các quy định về việc minh bạch kê khai tài sản; đẩy mạnh không dùng tiền mặt trong thanh toán của Văn phòng, các ban, đơn vị trực thuộc. 
 
    Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong: Lập, thẩm định, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước, bao gồm kế hoạch đầu tư công hàng năm; lập, thẩm định, phê duyệt, giao, thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và một số nhiệm vụ, lĩnh vực cụ thể; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động; hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị. 
                                                                              Hồng Vân
                                                               (Ban Nội chính Trung ương)
.