Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang thực hiện hiệu quả Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Thứ Hai, 06/03/2023, 15:28 [GMT+7]
    Năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Đặc biệt, thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
 
    Căn cứ Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định, công bố thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo ban hành: (1) Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; (2) Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; (3) Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; (4) Hoàn thành việc khắc dấu và tham mưu thông báo con dấu của Ban Chỉ đạo; (5) Báo cáo tình hình kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định.
 
Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang
Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang
    Tham mưu cho Thường trực Ban Chỉ đạo ban hành Công văn số 01-CV/BCĐ ngày 08/8/2022, trong đó: Đề nghị các cơ quan có Lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo, phân công 01 đơn vị trực thuộc trực tiếp tham mưu, giúp việc cho thành viên Ban Chỉ đạo và 01 lãnh đạo đơn vị trực thuộc làm đầu mối, giữ liên hệ công tác giữa cơ quan có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. Đồng thời, ngay sau khi Ban Chỉ đạo được thành lập, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đã có 01 bài viết về những kết quả đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (đăng trên Báo Tuyên Quang và Trang thông tin điện tử thành phần của Ban Nội chính Tỉnh ủy). Tham mưu, chuẩn bị các tài liệu phục vụ 02 phiên họp của Ban Chỉ đạo; tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, dự thảo Kết luận của Ban Chỉ đạo trình đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành.
 
    Tham mưu, đề xuất đưa 01 vụ án tham nhũng và 01 vụ việc có dấu hiệu vi phạm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý theo quy định.
 
    Cùng với đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi việc xử lý một số vụ việc, vụ án có sự chỉ đạo xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy. Ban hành Văn bản đôn đốc Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, các huyện ủy, thành ủy thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị, nhất là việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên thực hiện việc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính đảng cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác nội chính của các cấp trong Đảng bộ tỉnh.
                                                                                 Văn Dũng
 
.