Quảng Bình: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Thứ Năm, 15/12/2022, 07:10 [GMT+7]
    Thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình đã tích cực, chủ động hoàn thành có hiệu quả việc tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
 
    Trong đó, nổi bật là kết quả trong công tác tham mưu nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (viết tắt là PCTN, TC). Đã chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung thuộc lĩnh vực công tác PCTN, TC trong Chương trình công tác và trong Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 01 chương trình, 05 báo cáo, 03 công văn, 01 bài phát biểu, 03 kế hoạch về lĩnh vực PCTN, TC; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 699-QĐ/TU, ngày 24/6/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình. Riêng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì ban hành 01 chương trình; 02 công văn; 10 báo cáo về lĩnh vực PCTN, TC. 
 
Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Bình về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kết luận tại Hội nghị Sơ kết Quy chế phối hợp năm 2022
Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Bình về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kết luận tại Hội nghị Sơ kết Quy chế phối hợp năm 2022
    Tham mưu cho Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh ban hành 01 thông báo kết luận; 04 báo cáo; 01 Quyết định phân công nhiệm vụ; 01 Chương trình công tác đến cuối năm 2022 và 01 Quy chế làm việc của BCĐ PCTN, TC tỉnh; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu tổ chức các Phiên họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh; tham mưu, đề xuất cho Ban Chỉ đạo 04 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo năm 2022.
 
    Trong công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 5, BCĐTW về PCTN, TC đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội năm 2021và tiếp tục theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2022; tổ chức thực hiện Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 21/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của Đảng đối với công tác PCTN, TC. Đồng thời, chủ trì tổ chức thực hiện Đoàn khảo sát tin báo tố giác tội phạm và Đoàn giám sát Nghị quyết số 33-NQ/TW về bảo vệ biên giới quốc gia theo Chương trình công tác của Ban năm 2022.
 
    Đặc biệt, thực hiện Thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra số 5, BCĐTW về PCTN, TC, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký, ban hành Kế hoạch số 79-KH/TU, ngày 17/8/2022 kế hoạch thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 5. Trên cơ sở đó, Ban đã chủ động nắm thông tin, xây dựng báo cáo và tổ chức 04 Đoàn làm việc tại các đơn vị có liên quan; chủ trì tổ chức 02 Đoàn làm việc để nắm tình hình về công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh theo Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh và Chương trình công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2022. Hiện đang tiếp tục tham mưu 03 Đoàn làm việc theo kế hoạch của Ủy viên Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh và theo Chương trình công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2022.
 
    Đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, Ban đã chủ động chủ trì nắm thông tin, tổng hợp, phân tích thông tin, trên cơ sở phối hợp với các cơ quan tố tụng cấp tỉnh để tham mưu đề xuất bổ sung các vụ án, vụ việc liên quan đến lĩnh vực PCTN, TC vào Danh mục vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Bên cạnh đó, Ban cũng đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia ý kiến đối với các Dự thảo của Bộ Chính trị liên quan đến kiểm soát quyền lực; thực hiện thẩm định Hồ sơ cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ và sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ trì tổ chức sơ kết Quy chế phối hợp với 06 cơ quan, đơn vị trong công tác nội chính, PCTN,TC…
 
    Có thể nói, năm 2022, chất lượng các nội dung các văn bản tham mưu luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh đánh giá cao, kịp thời, đảm bảo các quy định, bám sát và phù hợp với thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN, TC trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao hiệu quả PCTN, TC của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thể hiện rõ quan điểm “trên dưới đồng lòng”, không có tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân ta.
Lê Hà Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.