Đồng Tháp: Ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thứ Hai, 05/12/2022, 07:09 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. 
 
    Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát huy hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
    Kế hoạch gồm các nội dung: (1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo Người đứng đầu các đơn vị có trách nhiệm tự kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật, nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định pháp luật. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện đầy đủ các nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đơn vị phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và thời gian thực hiện. (2) Kiểm tra, rà soát, hoàn thiện thể chế quản lý về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. (3) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (4) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa  tham nhũng, tiêu cực. (5) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phát hiện, xử lý tham nhũng (6) Thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (7) Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng và Nhân dân trong việc thực hiện vai trò giám sát, phản biện, phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng; khuyến khích sự tham gia của Nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (8) Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ. (9) Bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức; phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (10) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc tỉnh; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và chỉ đạo triển khai đến từng đơn vị trực thuộc…
                                                                     Kim Long
.