Bắc Kạn: Thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 07/12/2022, 06:44 [GMT+7]
    Năm 2022, Tỉnh ủy Bắc Kạn luôn quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành đồng bộ hệ thống văn bản chỉ đạo, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... với phương châm xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh đã tập trung thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp về phòng, chống tham nhũng, nổi bật là nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Theo đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức được 94 buổi, hội nghị tuyên truyền có nội dung về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tổng số 4.575 lượt người tham gia; biên soạn, phát hành 880 tài liệu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đồng thời thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, nhất là khi tiếp xúc với các cơ quan, tổ chức và Nhân dân.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Bắc Kạn
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Bắc Kạn
    Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ định mức, tiêu chuẩn...; trong năm đã có 262 văn bản được ban hành mới và 48 văn bản được sửa đổi, bổ sung về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra 91 tổ chức, đơn vị về việc thực hiện công khai minh bạch; kiểm tra 31 cơ quan, tổ chức, đơn vị về thực hiện quy tắc ứng xử, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức 24 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng và 41 cuộc thanh tra trên lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản.... Qua thanh tra, kiểm tra, có 20 cuộc phát hiện vi phạm liên quan đến việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn với tổng giá trị các vi phạm được kiến nghị thu hồi là trên 2,5 tỷ đồng; đã thu trên 1,7 tỷ đồng.
 
    Việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được thực hiện nghiêm túc. Thanh tra tỉnh đã ban hành 7 quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 tại 7 đơn vị với 76 đối tượng; đến nay, đã ban hành kết luận 5 cuộc đối với 48 đối tượng, đang tiến hành 2 cuộc với 28 đối tượng.
 
    Các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành; tổ chức rà soát, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với các đối tượng theo quy định. Theo đó, trong năm đã có 285 cán bộ, công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ.
                                                                       Văn Kiên
.