Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Tỉnh Hà Nam về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 05/12/2022, 10:02 [GMT+7]
    Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Nam về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) vừa tổ chức Cuộc họp. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Cuộc họp, cùng dự có các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo.
 
    Tại Cuộc họp các đồng chí tập trung thảo luận các nội dung kết quả thực hiện Thông báo tại Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo; cho ý kiến đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại Cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo.
 
Quang cảnh Cuộc họp
Quang cảnh Cuộc họp
    Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quán triệt sâu sắc, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư và Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương; Thông báo Kết luận số 29-TB/BCĐTW, ngày 21/11/2022 của đồng chí Tổng Bí thư tại Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 18/11/2022; Thông báo kết luận số 10-TB/BCĐ, ngày 31/10/2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đối với những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, đề nghị các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo, nhất là Ban Nội chính Tỉnh ủy, theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo các cơ quan tố tụng phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ, thời gian.
 
    Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Phát huy hơn nữa vai trò của của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh PCTN, tiêu cực.
 
    Đề nghị các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện tốt chức năng các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo khẩn trương xin ý kiến các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị liên quan để trình Ban Chỉ đạo ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, Chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chỉ đạo.
 
    Rà soát các nhiệm vụ trong chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo để triển khai hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.
 
    Kịp thời báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Nguyễn Thị Kiện 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam)
.