Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kiên Giang

Chủ Nhật, 04/12/2022, 09:06 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kiên Giang vừa họp Phiên thứ 2 dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
 
    Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá, từ phiên họp lần thứ nhất (ngày 9/8/2022) đến nay, Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thông báo Kết luận số 12-TB/TW, ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022…
 
Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại Phiên họp
    Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.Nội dung, hình thức tuyên truyền, quán triệt được chú trọng đổi mới, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng. Việc phản ánh, thông tin kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, xã hội quan tâm; tuyên truyền các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện thường xuyên. Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối, pháp luật về PCTN, tiêu cực được gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua đó, khẳng định quyết tâm chính trị rất cao, nhằm đưa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từng bước đi vào chiều sâu, “không ngừng”, “không nghỉ”.
 
    Các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động, nhất là lĩnh vực về tài chính ngân sách, đầu tư, mua sắm công, tổ chức cán bộ, tài nguyên, môi trường...Các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện khá nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện khá tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần ngăn ngừa nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc…
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa quy định của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo. Chủ trì, phối hợp rà soát các vụ việc khiếu kiện và các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự tại các địa phương để tham mưu Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, giữ vững an ninh, trật tự. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc, vụ án diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo. Chủ trì tổ chức họp trao đổi, làm việc trực tiếp với Công an tỉnh Kiên Giang về tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc. 
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm túc nội dung công việc theo kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, rà soát, đồng thời kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan; tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử xử các các vụ án, vụ việc việc Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
Trịnh Hoàn
.